Jaarverslag 2019

De dierenweide heeft een waardevolle plaats ingenomen in de samenleving van Zuidhorn en
in het bijzonder voor de inwoners van de wijk Oostergast en het Zonnehuis.
Er zijn dit jaar 5 bestuursvergaderingen gehouden. In de vergadering van oktober werd de
nieuw secretaris Nico Grootenboer voorgesteld. Hij heeft vanaf die datum het secretariaat
overgenomen van Cor Eleveld. 
De samenwerking met de Zijlen verloopt in een zeer goede sfeer en naar volle tevredenheid.
Ook de contacten met de Gemeente zijn goed en werden bekroond met een bezoek van de
Burgemeester tijdens zijn introductietour. 

Exploitatie.
- Een relatief vaste bron van inkomsten is de opbrengst van de donateurs.                      
Het aantal was aan het eind van het jaar 159. Vorig jaar was dat 136. Een stijging die
vooral door de inspanning van diverse bestuurleden tot stand kwam. Vooral het aanwezig
zijn op de “Welkom in Zuidhorn” dag heeft een goed resultaat gehad. Een resultaat dat
vertrouwen geeft voor de toekomst. 
- Lukkien, Hypotheken en Makelaardij  heeft ook dit jaar weer zijn bijdrage van  €150,-
gedaan als bijdrage in de kosten van de damherten. Ook Langewold Beheer uit Zuidhorn
heeft  net als voorgaande jaren weer een mooie bijdrage gestuurd van € 250,-.  Beide giften
zijn een waardevolle aanvulling van onze inkomsten. Hier nogmaals onze dank en waardering. 

De structurele jaarlijkse bijdragen staan wel onder wat druk. Gelukkig konden we ook dit jaar
weer de volgende bijdragen noteren: 

 - Gemeente Zuidhorn € 1400,- jaarlijks aan te vragen ‘structurele waarderingssubsidie’
  -Zonnehuis ‘jaarlijkse bijdrage’ € 1000,-
  -De Stichting Vrienden van het Zonnehuis met een bijdrage van € 1000,-   

Daarnaast ontvangen we ook meerjarige bijdragen van: 

-De Zijlen, afdeling Zodiak, met een belangrijke bijdrage in de energiekosten.
-DAP Zuidhorn met 35 % korting op de geleverde diensten.
- De fa. Kuipers van de Zevenster geeft 15% korting op de voerkosten en andere attributen.  

Door deze  niet aflatende steun van de donateurs, de sponsoren en de bijdragen van
bovenvermelde bedrijven en instellingen aangevuld met een gezond gevoerd financiëel beleid
zijn we in staat om de dierenweide in stand te houden en eventuele tegenvallers op te vangen. 

De dieren.
In en om de Zonneweide verblijven ongeveer 64 dieren en 17 diersoorten. Veel dieren hebben
jongen gebracht, de Alpaca’s echter niet. Helaas is onze oude Papagaai Kobus in het najaar
overleden. Hij was geliefd bij veel bezoekers. Dit bracht ons tot het besluit om tot aanschaf
van vervanging. In overleg met Papagaaien opvang in Erica wordt dit wel 2 stuks (hebben dan
gezelschap aan elkaar) en in een volière. Realisering in 2020. Ook dit jaar is een
ooievaarsechtpaar, ondanks het aanpassen van het nest, de dierenweide voorbijgegaan. 

Zoönosenkeurmerk.
Het Zoönosenkeurmerk is verlengd. Dit keurmerk geeft aan dat de dieren vrij zijn van naar mensen overdraagbare ziekten.
Ook de Certificaten CL-vrij, CAE-vrij en Zwoegerziekte-vrij  (voor geiten) zijn weer
verlengd.  Allemaal certificaten die bevestigen dat we steeds alert zijn op maximale bescherming van
onze bezoekers. De keuring en verdere afhandeling is al vele jaren in goede handen van de
dierenartsen praktijk DAP Zuidhorn. 

Activiteiten
- Het schaap- en alpacascheren was ook dit jaar weer zonder publiek. Het is moeilijk te
plannen om op een vooraf afgesproken datum en tijd een professionele scheerder te vinden.
De wol is allemaal verkocht. Met name de Alpacawol is erg gewild.
-We hebben ook dit jaar weer in oktober op de markt ‘Kom in Zuidhorn’ gestaan. Een
uitstekende manier om de dierenweide onder de aandacht te brengen en donateurs te werven.
We konden deze dag 21 donateurs bijschrijven. Een mooi en zeer nuttig aantal.  

Openstelling en bezoek.
De dierenweide was alle werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur en in de maanden
april t/m oktober ook op de zaterdagen en de zon- en feestdagen van 14.30 – 16.00 uur.
Het aantal bezoekers was weer wel meer dan 2000 personen, dat is ongeveer hetzelfde aantal
als het vorige jaar. Het aantal per dag en per week schommelt sterk en is voor een groot deel
afhankelijk van het seizoen en het weer. Het aandeel in de weekeinden was dit jaar ruim 700
bezoekers. Van dit aantal waren ongeveer de helft  kinderen.
Naast ouders/grootouders met kinderen/kleinkinderen, al of niet op bezoek in het Zonnehuis,
zijn er de ‘loopgroepen’ van het Zonnehuis die even binnen komen kijken en/of rondje om de
weide doen waarbij ook veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de daar geplaatste banken.
Ook van het kinderdagverblijf aan de Hooiweg komt men regelmatig met de kleintjes langs.  

Vrijwilligers
In het gebouw van de dierenweide is de dagbesteding locatie Zodiak gevestigd. De cliënten
hebben hier een afwisselende baan. Ze verzorgen de dieren, houden de dierenweide schoon en
ontvangen bezoekers. Er worden klusjes gedaan voor bewoners van het “Zonnehuis” zoals
huisvuil ophalen en boodschappen doen. Dit alles onder toezicht en begeleiding van hun
begeleidsters. Al vanaf het begin een zeer succesvolle formule en een hoeksteen voor de
bedrijfsvoering van de dierenweide.
In de weekeinden en de feestdagen van april tot en met oktober zijn al jaren een vaste groep
van ca. 8 vrijwilligers  aanwezig om de bezoekers te ontvangen en een oogje in het zeil te
houden. Het hele jaar door worden de dieren op de zaterdag en zondag gevoederd door een
vast groepje vrijwilligers. Onmisbare mensen die altijd klaar staan en in goede onderlinge
samenwerking deze taak uitvoeren ook hen willen we voor deze inzet in 2019 graag 

PR.
- Eind van het jaar werd besloten om een Nieuwsbrief te gaan uitbrengen. Een manier naar
onze donateurs via een e-mailbericht op de hoogte te houden met het reilen en zijlen van de
dierenweide. De bedoeling is om ca. 4x per jaar te verschijnen en op momenten dat er wat
extra’s te melden is.
- Er is een plan in ontwikkeling om in de komende tijd weer eens een actie te ondernemen
om het aantal sponsoren te vergroten. Door toch wel teruglopende inkomsten en steeds
verder toenemend kosten is dit zeker noodzakelijk.
- De regel dat, als de Groninger vlag uithangt bij de ingang om aan te geven dat het gebouw
open is, heeft ook dit jaar goed gewerkt en wordt voortgezet. 

Afscheid van de secretaris Cor Eleveld.
In september was het zo ver dat Cor Eleveld als eerste van het bestuur van het eerste uur aan
de eindtijd van zijn zittingsperiode was en dus niet meer herkiesbaar was. Reglementair een
afspraak, maar nu het zo ver is toch wel een nieuw mijlpaal. Het bestuur heeft dan ook eind
van het jaar op gepaste wijze in ’t Holt afscheid van hem genomen. Het Bestuur is al die jaren
altijd een zeer hechte groep geweest en Cor Eleveld als secretaris was daarin altijd een vast
onderdeel. Ook hij heeft er mede voor gezorgd dat de dierenweide er gekomen is en daarna al
vele jaren succesvol is. Daarom ook hier nog een duidelijk ”dank je wel”voor hem en zijn
vrouw voor al zijn werk en inzet.       

Dank
Alle vergaderingen werden gehouden op een locatie van de Zijlen.
Eerst op de Hooiweg 3 te Zuidhorn en de laatste tijd op de locatie Hornerhof 10 ook in
Zuidhorn. Dank voor deze mogelijkheid. 
Een woord van dank is er voor onze adviseurs Wim van Rijswijk met betrekking tot de
blijvende en enthousiaste inzet voor de fondswerving en de PR, René Scholtens voor zijn
bemiddelende rol naar De Zijlen en indien nodig zijn inbreng in de vergaderingen. 
Yvonne Hartlief en Marriët Pieters voor hun rol als begeleidster en contactpersoon.
Ook willen we alle andere begeleidsters van de locatie Zodiak,  bekend, of minder bekend bij
ons  hartelijk danken voor alles wat ze vaak onzichtbaar extra doen voor de dieren en hun
omgeving. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan de belangeloze inzet van de weekend-
vrijwilligers. Zij zorgen dat in de zomer het gebouw ook in het weekend open kan zijn en dat
het gehele jaar door de dieren in het weekend geen honger hoeven te lijden. 

Zuidhorn,  maart 2020 

Het bestuur.